Skip to main content

ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Εξερευνήστε την ψηφιακή βιβλιοθήκη μας και επωφεληθείτε από το ψηφιακό μας εκπαιδευτικό υλικό, τεχνικές μελέτες και εγχειρίδια, υλικό για την εξοικονόμηση ενέργειας και αποσπάσματα από την υφιστάμενη νομοθεσία.

Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το πιο σημαντικό τμήμα κάθε κλάδου οικονομικής δραστηριότητας. Οι εξελίξεις και η ανάπτυξη του κάθε επαγγέλματος επηρεάζονται άμεσα από την «ποιότητα» του ανθρώπινου δυναμικού που δραστηριοποιείται σε αυτό.

Η επάρκεια των εργαζομένων σε γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες και στάσεις θα αποτελούν κυρίαρχο παράγοντα αναβάθμισης, ανάπτυξης και βελτίωσης των επιχειρήσεων το επόμενο χρονικό διάστημα.
Η απόκτηση όλων των απαραίτητων εφοδίων σε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες θα πρέπει να πραγματοποιείται με συστηματικό και ορθά δομημένο τρόμο, μέσω των κατάλληλων διαδρομών της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης.

Η ΠΟΒΑΣ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαδικασία εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού του κλάδου των κατασκευών αλουμινίου και σιδήρου. Σκοπός της Ομοσπονδίας είναι η αναβάθμιση των υφιστάμενων δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του κλάδου με ταυτόχρονη ενσωμάτωση νέων αναδυόμενων δεξιοτήτων, δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στις πράσινες «δεξιότητες».

Η Ομοσπονδία τα τελευταία έτη έχει συμμετάσχει ως εταίρος ή συνεργαζόμενος φορέας σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα που έχουν ως στόχο την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού του κλάδου και εν’ συνεχεία την πιστοποίηση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων αυτού.
 

Ο κτιριακός τομέας αντιπροσωπεύει περίπου το 40% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας, κάτι που τον κατατάσσει ως το μεγαλύτερο τομέα τελικής χρήσης στην ΕΕ. Ο οικιακός τομέας καταναλώνει περισσότερο από το ¼ της συνολικής ενέργειας και αντιπροσωπεύει τα ⅔ της κατανάλωσης των κτιρίων. Η ανακαίνιση των κτιρίων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης είναι επιτακτική για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ και την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.

Το 75-90% του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος στην ΕΕ, υπολογίζεται ότι θα συνεχίσει να υπάρχει και το 2050. Για το 2050 ο στόχος είναι να υπάρχει ένα κτιριακό απόθεμα χωρίς ανθρακικό αποτύπωμα, κάτι που σημαίνει ότι όλα τα κτίρια στην ΕΕ θα πρέπει να είναι υψηλής ενεργειακής απόδοσης, έχοντας ένα Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) τουλάχιστον κατηγορίας Α. Αυτό αναδεικνύει την ανάγκη για μια μεγάλης έκτασης ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του υπάρχοντος κτιριακού αποθέματος, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της συμφωνίας του Παρισιού το 2015.

Στην Ελλάδα περίπου το 55% των κτιρίων διαθέτουν κάποιο είδος μόνωσης ενώ το 45% δεν έχουν μόνωση, κάτι που τα καθιστά ενεργειακά ανεπαρκή. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης που έχουν εκδοθεί, καθώς σύμφωνα με αυτά περισσότερο από το 60% των κτιρίων στην Ελλάδα κατατάσσονται σε ενεργειακή κλάση χαμηλότερη της D.

Σύμφωνα με το Ελληνικό Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) προβλέπεται να γίνεται σε ετήσια βάση ενεργειακή ανακαίνιση του 3% του συνολικού εμβαδού της θερμικής ζώνης των κτιρίων της κεντρικής δημόσιας διοίκησης έως το έτος 2030. Επιπροσθέτως θα πρέπει να έχει επιτευχθεί μέχρι το έτος 2030, η ενεργειακή ανακαίνιση σε ποσοστό 12-15% του κτιριακού αποθέματος. Συγκεκριμένα, ο συνολικός αριθμός ανακαίνισης κτιρίων ή κτιριακών μονάδων έως το έτος 2030 αναμένεται να φτάσει τις 600.000. Επομένως κάθε χρόνο σχεδιάζεται να αναβαθμίζονται ενεργειακά ή να αντικαθίστανται από νέα ενεργειακά αποδοτικότερα κατά μέσο όρο 60.000 κτίρια ή κτιριακές μονάδες.

Η αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων με σύγχρονα ενεργειακά μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην εξοικονόμηση ενέργειας από τον κτιριακό τομέα και να αντιμετωπίσει την ενεργειακή φτώχεια. Εάν λάβουμε ως παράδειγμα μία οικία που βρίσκεται στην κλιματική ζώνη Β (π.χ. Αττική) η οποία έχει 4 μπαλκονόπορτες διαστάσεων 1,20x2,20 με έτος κατασκευής το 1980. Η αντικατάσταση αυτών με νέες αλουμινίου με θερμοδιακοπή μπορούν επιφέρουν τα εξής αποτελέσματα:

1.    Εξοικονόμηση ενέργειας περίπου 30%/έτος (~1900kWh)
2.    Εξοικονόμηση χρημάτων περίπου 600€/έτος από τις δαπάνες ψύξης και θέρμανσης. 
3.    Μείωση των εκπομπών CO2 περίπου 1570 Kg/έτος

Η συνολική επίδοση στην εξοικονόμηση ενέργειας για ένα κούφωμα δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το συντελεστή Uw, αλλά και από άλλες ιδιότητες, όπως η αεροδιαπερατότητα. Αν ένα κούφωμα έχει χαμηλή τιμή θερμοπερατότητας (π.χ. 1,8 ) αλλά δεν έχει καλή κλάση αεροδιαπερατότητας (π.χ. κλάση 2), τότε χάνουμε πολύ ενέργεια λόγω εισόδου αέρα από τις ενώσεις συναρμογής του κουφώματος (το κούφωμα μπάζει), αλλά χάνουμε λίγη ενέργεια λόγω ροής της θερμότητας διαμέσου της επιφάνειας του κουφώματος. Το συνολικό αποτέλεσμα πάντως δεν είναι καλό.

Τέλος θα πρέπει να αναφέρουμε ότι στην εξοικονόμηση ενέργειας αναμένεται να συμβάλλουν σημαντικά και οι νέες τεχνολογίες που έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται στα «έξυπνα κτίρια». Οι τεχνολογίες που ενσωματώνονται στο έξυπνο κτίριο, όπως οι αισθητήρες και οι έξυπνες εφαρμογές, βοηθούν στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων και βελτιώνουν σημαντικά την ποιότητα ζωής των χρηστών.
 

Υλικό και οδηγοί προγραμμάτων για την εξοικονόμηση ενέργειας

Μπορείτε να κατεβάσετε πληροφοριακό υλικό σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας και τα επιδοτούμενα προγράμματα, παρακάτω, κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο αρχείο:

Τεχνικές Μελέτες και Κείμενα

Μπορείτε να κατεβάσετε μελέτες και τεχνικά κείμενα για τον κλάδο, παρακάτω, κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο αρχείο:

Νομοθεσία, κανονισμοί, ΚΥΑ, τεχνικές οδηγίες, κλπ

Μπορείτε βρείτε και να κατεβάσετε όλη τη σχετική νομοθεσία για τα προϊόντα του κλάδου, παρακάτω, κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο αρχείο:

Τεχνικά Εγχειρίδια

Μπορείτε να κατεβάσετε τεχνικά εγχειρίδια σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται από τον κλάδο των κατασκευαστών αλουμινίου και σιδήρου, παρακάτω, κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο αρχείο: